KESELAMATAN KEBAKARAN (BAHAGIAN)

BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KEBAKARAN
Objektif

Untuk menetapkan dasar keselamatan kebakaran dan mempastikan perlaksanaannya mengikut undang-undang yang berkaitan melalui:
 

 • Menguatkuasakan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 di bawah peruntukan perakuan bomba dan penghapusan bahaya kebakaran.
 • Mengemaskini peraturan-peraturan dan arahan-arahan Bahagian Keselamatan Kebakaran berhubung perakuan bomba, penghapusan bahaya kebakaran, perakuan bangunan dan perakuan perlesenan supaya menjadi lebih relevan dengan keperluan semasa.
 • Mempastikan keperluan perlindungan sistem pasif dan aktif di semua premis menepati kehendak-kehendak di dalam peruntukan undang-undang dan kod amalan semasa.
 • Menggubal keperluan peraturan dan piawaian dengan kerjasama agensi penyelidikan dalam negara berkaitan penggunaan bahan-bahan dan sistem pepasangan keselamatan kebakaran.
 • Menilai dan memastikan pepasangan keselamatan kebakaran menepati peraturan-peraturan dan piawaian semasa.
 • Membudayakan kesedaran keselamatan kebakaran kepada semua lapisan masyarakat melalui kempen yang relevan mengikut kumpulan sasar.
Fungsi

Fungsi Bahagian Keselamatan Kebakaran menerusi cawangan-cawangan yang ada di bawah Bahagian Keselamatan Kebakaran

 • Menyediakan dasar, arahan dan panduan pelaksanaan pengeluaran perakuan keselamatan kebakaran.
 • Mengkaji aspek perundangan berkaitan dengan keperluan Pepasangan Keselamatan Kebakaran (PKK).
 • Menyediakan panduan pemeriksaan dan pengujian PKK.
 • Memantau pelaksanaan pengeluaran perakuan keselamatan.
 • Menetapkan dasar dan keperluan pelaksanaan Performance Based atau Fire Safety Engineering Approach.
 • Mengkaji aspek teknologi PKK yang terkini dan penggunaannya.
 • Menyediakan dasar, arahan dan panduan pelaksanaan pengeluaran perakuan pelesenan.
 • Memantau pelaksanaan pengeluaran perakuan pelesenan bangunan bangunan mengikut garis panduan dan Perintah Tetap Ketua Pengarah yang telah disediakan.
 • Menyediakan dasar dan arahan berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan bahaya kebakaran.
 • Menyediakan pelan strategik penghapusan bahaya kebakaran tahunan dan 5 tahun.
 • Mengkaji keperluan perundangan dalam melaksanakan penghapusan bahaya kebakaran.
 • Menyediakan panduan pemeriksaan ke atas premis atau bangunan.
 • Mengkaji keberkesanan penghapusan bahaya kebakaran dalam mengurangkan bilangan kebakaran.
 • Memantau pelaksanaan penghapusan bahaya kebakaran mengikut garis panduan dan Perintah Tetap Ketua Pengarah yang telah disediakan.
 • Mengurus dan menyelaras aduan awam berkaitan bahaya kebakaran.
 • Menyediakan dasar dan arahan berkaitan dengan pelaksanaan perakuan bomba.
 • Mengkaji keperluan perundangan dalam melaksanakan perakuan bomba.
 • Menyediakan panduan pemeriksaan ke atas premis atau bangunan ditetapkan.
 • Memantau keberkesanan perakuan bomba dalam mengurangkan bilangan kebakaran.
 • Memantau pelaksanaan perakuan bomba mengikut garis panduan dan Perintah Tetap Ketua Pengarah yang telah disediakan.
 • Menetapkan peraturan dan garis panduan permohonan pendaftaran. 
  • Principal Submitting Person/Submitting Person (PSP/SP)
  • Competent Person
  • Kontraktor Keselamatan Kebakaran
  • Fire Safety Engineer
  • Fire Safety Engineering Firm
  • Fire Safety Inspector (FiSI)
 • Melaksanakan pendaftaran berdasarkan pada peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan.
 • Mengumpul dan menganalisa data statistik pendaftaran bagi tujuan penyediaan pelan strategik Pendaftaran Keselamatan Kebakaran tahunan.
 • Memantau pelaksanaan Sistem e-FEIS.
 • Menyediakan dasar dan pelan strategik program keselamatan kebakaran dan keselamatan di air negara tahunan dan 5 tahun.
 • Mengumpul dan menganalisis maklumat keperluan latihan.
 • Menentukan keperluan latihan jabatan kepada Bomba Komuniti, Kelab 3K, Skuad Bomba, SURI, 1RAPI, Emergency Response Team (ERT) dan orang awam.
 • Merangka dan melaksanakan program kesedaran keselamaran kebakaran dan keselamatan di air.
 • Memantau pelaksanaan program kesedaran keselamaran kebakaran dan keselamatan di air.
 • Mengemukakan cadangan kepada Jabatan Standard Malaysia keperluan penggubalan sesuatu piawaian.
 • Mengurus penggubalan dan penggunaan standard berkaitan keselamatan kebakaran di Malaysia.
 • Membuat pemantauan penggunaan dan pematuhan standard berkaitan keselamatan kebakaran di bangunan.
Piagam Pelanggan

Komitmen kami adalah untuk memastikan semua premis terhindar dari risiko kebakaran.
Dengan itu kami berjanji akan:

 • Memproses pelan teknikal dalam tempoh empat belas hari (14) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 • Mengeluarkan Perakuan Keselamatan Kebakaran bagi pengeluaran G8 dan G9 dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh pemeriksaan dengan syarat semua pepasangan keselamatan kebakaran berfungsi dan dokumen telah dilengkapkan.
 • Memproses permohonan pelesenan yang lengkap dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan.
 • Mengeluarkan Perakuan Bomba dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh pembayaran fi dibuat.
Carta Organisasi

Sila klik di sini untuk melihat carta organisasi.

Alamat Surat Menyurat

Bahagian Keselamatan Kebakaran,
Aras 1, Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia,
Lebuh Wawasan, Presint 7
62250 Putrajaya
No. Tel : 03 – 8892 7600 / 7611

No. Faks : 03-8892 7978

Emel: bkkjbpm@bomba.gov.my

 

English EN Malay MS
Skip to content